ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Το DS Leisure θα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες μεμονωμένων ατόμων με σύνδρομο Down, περιορισμένων δεξιοτήτων ή ικανοτήτων, ώστε να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των εργαλείων ITC (Εφαρμογές και Βοηθητικές Τεχνολογίες).

Κοινωνική ένταξη:
Το πρόγραμμα DS Leisure προωθεί την ένταξη ατόμων με σύνδρομο Down μέσω μιας καινοτόμου, ολοκληρωμένης προσέγγισης που βασίζεται στη συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του τομέα της ψυχαγωγίας και την αξιοποίηση του εργαλείου ITC. Το έργο θα προωθήσει επίσης την απαγόρευση των διακρίσεων στην εκπαίδευση μέσω της άμεσης συμμετοχής ατόμων με σύνδρομο Down, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τυπικής προσφοράς κατάρτισης.
Το DS Leisure θα στοχεύει στην ταχύτερη ανάπτυξη της παιδείας της κοινωνίας, των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, καταπολεμώντας επίσης τη διάκριση των ατόμων με σύνδρομο Down.

Ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές, σε μια ψηφιακή εποχή:
Το DS Leisure θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των Εφαρμογών Εφαρμογών και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ITC Tools Apps and Assistive Technologies) από άτομα με σύνδρομο Down, τα οποία αναπτύσσουν εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία ADAPTEED καθώς και δράσεις που υποστηρίζουν την αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το DS LEISURE θα είναι μια μοναδική και ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με βάση τις επόμενες διαφοροποιημένες εγκαταστάσεις.
• Άμεση συμμετοχή και εκπαίδευση των Ενηλίκων με σύνδρομο Down.
• Βασισμένη σε βιωματικές δραστηριότητες, "μάθηση με πράξη".
• Προώθηση της ενσωμάτωσης του PDS μέσω της συμμετοχής επαγγελματιών στον τομέα της αναψυχής.
• Συμμετοχή των οικογενειών και των επαγγελματιών ως "υποστηρικτές", όχι μόνο ως φροντιστές.
• Συμμετοχή των επαγγελματιών του τομέα της ψυχαγωγίας ως "υποστηρικτές", όχι μόνο ως παροχείς υπηρεσιών.
• Η εκπαίδευση ατόμων με σύνδρομο Down μέσω της εκμετάλλευσης των Βοηθητικών Τεχνολογιών (ICT).


ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Το έργο θα επηρεάσει τις προαναφερόμενες ομάδες στόχου (Άτομα με σύνδρομο Down, υποστηρικτές, οικογένειες, φροντιστές και επαγγελματίες του Περιφερειακού Τομέα) και τους εμπλεκόμενους φορείς στην υποστήριξη ατόμων με σύνδρομο Down και επίσης στα μέλη της Κοινοπραξίας. Μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ διαφορετικών επιπτώσεων:

Βραχυπρόθεσμα, το έργο θα ενισχύσει τις ικανότητες 120 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με σύνδρομο Down, των οικογενειών, υποστηρικτών-φροντιστών και 40 επαγγελματιών που σχετίζονται με τον τομέα της αναψυχής. Βραχυπρόθεσμα, 1500 άτομα με σύνδρομο Down, οικογένειες, υποστηρικτές, φροντιστές και επαγγελματίες του τομέα της ψυχαγωγίας θα ενημερωθούν (300 άτομα στη Ρουμανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Τουρκία και την Ελλάδα) μέσω πολλαπλών εκδηλώσεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκδηλώσεις, ανταλλαγή εμπειριών μέσω δικτύου, έργου, ιστοσελίδας, ενημερωτικών δελτίων, φυλλαδίων κλπ.

Μακροπρόθεσμα, μέσα σε 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου, χάρη στην εργασία που θα γίνει από τις Μονάδες Υποστήριξης, το έργο θα ενισχύσει τις ικανότητες 400 ατόμων με Σύνδρομο Down, οικογενειών, υποστηρικτών, φροντιστών και 100 επαγγελματιών που σχετίζονται με την υποστήριξη σε άτομα με σύνδρομο Down. Μακροπρόθεσμα, τα άτομα με σύνδρομο Down, οι οικογένειες, οι υποστηρικτές, οι φροντιστές (200 άτομα από τη Ρουμανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Τουρκία και την Ελλάδα), οι οικογένειες και οι επαγγελματίες θα ενημερώνονται κάθε χρόνο, για 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου, μέσω των δράσεων διάδοσης που θα πραγματοποιηθούν,  πολλαπλών εκδηλώσεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκδηλώσεις, ανταλλαγή εμπειριών μέσω δικτύου, έργου, ιστοσελίδας, ενημερωτικών δελτίων, φυλλαδίων κλπ.